PROJEKT POD KŘÍDLY

POSLÁNÍ, CÍLE A VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMŮ NA PŮL CESTY POD KŘÍDLY

Podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Dům na půl cesty „Pod křídly“ ( dále DPC ) je zařízením sociálních služeb, které poskytuje sociální služby dle § 58 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jeho zřizovatelem je spolek Pod křídly, se sídlem Družstevní 228, Valašské Meziříčí, které rovněž sociální službu poskytuje.

II. POSLÁNÍ A CÍLE DOMU NA PŮL CESTY „POD KŘÍDLY“, CÍLOVÁ SKUPINA

Posláním domu na půl cesty „Pod křídly“ je pomoc a podpora mladým dospělým od 18 let zpravidla do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně opouštějí pěstounské rodiny nebo nefunkční biologické rodiny (které byly pod dohledem oddělení sociálně právní ochrany dětí)  při vstupu do samostatného života.

V rámci domu na půl cesty nabízíme tyto základní činnosti a služby:

a) poskytnutí ubytování,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Cílovou skupinu DPC „ Pod křídly „ tvoří mladí dospělí ve věku od 18 zpravidla do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně opouštějí pěstounské rodiny nebo nefunkční biologické rodiny, které byly pod dohledem oddělení sociálně právní ochrany dětí. K ubytování jsou přednostně přijímáni žadatelé s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji, v případě volné ubytovací kapacity jsou přijímáni žadatelé z celé ČR.

Do DPC nemohou být přijati uživatelé, kteří by jinak patřili do cílové skupiny, jestliže se jedná o osoby: s chronickým psychiatrickým onemocněním

 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s mentálním postižením, které k samostatnému životu potřebují značnou pomoc jiné osoby
 • osoby s tělesným postižením

Cílem sociální služby dům na půl cesty „Pod křídly“ je integrace mladých dospělých po ukončení ústavní výchovy či pěstounské péče při integraci do samostatného života:

měřítko úspěšné integrace je:

 • schopnost uživatele pravidelně hradit dohodnutou platbu za ubytování
 • pravidelně docházet do zaměstnání
 • schopnost měsíčně vyžít ze svých příjmů a nezadlužovat se
 • respektovat práva své osoby, jiných uživatelů a celé společnosti, pokud uživatel výše uvedené měřítka splňuje alespoň po dobu 12 měsíců. Plnění tohoto cíle je kontrolovatelné a měřitelné dle individuálních plánů (IP) uživatelů služby. Hodnocení tohoto cíle koresponduje s celkovým hodnocením IP uživatelů – to probíhá 2x ročně vždy k 30.6. a 31.12. daného roku. Hodnocení provádějí klíčoví pracovníci. Hodnocení plnění cíle provádí pracovní tým DPC v čele s vedoucí DPC.

KRÁTKODOBÉ CÍLE

 • integrovat ročně 3 uživatele do samostatného života

DLOUHODOBÉ CÍLE

 • rozšířit poskytování sociální služby DPC i mimo rámec  Zlínského kraj
 • ovlivňování sociální politiky státu, zejména ve vztahu problematiky mladých dospělých po ukončení ústavní výchovy – formou účasti na seminářích, konferencích, připomínkováním právních norem, spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty

III. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Při poskytování sociálních služeb v domech „Pod křídly zachováváme lidskou důstojnost našich uživatelů, službu poskytujeme s ohledem na jejich potřeby a cíle, respektujeme jejich rozhodnutí a služby, které poskytujeme, mají přispět k samostatnosti a soběstačnosti našich uživatelů. Vůči uživatelům zachováváme naprostou diskrétnost – o nich samotných, zjištěných skutečnostech a osobních údajích.